Về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông năm học 2017-2018

PHÒNG GD& ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG THCS HÓA TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 88 /KH-THCS

Hóa Trung, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông

năm học 2017-2018

 

Căn cứ vào công văn số: 152/PGDĐT- THCS ngày 28/8/2017  v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học 2017- 2018 của PGD&ĐT Đồng Hỷ;

Tiếp tục thực hiện Công văn số 294/ PGDĐT-THCS ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông;

Trường THCS Hóa Trung xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục của nhà trường năm học 2017 - 2018 như sau:

      I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

      1. Mục đích

      - Khắc phục hạn chế của chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học

     - Tiếp tục thực hiện có hiệu qủa việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục của nhà trường.

     -  Bồi dưỡng năng lực thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học , trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

      - Góp phần chuẩn bị cơ sở thực tiễn đổi mới CT, SGK giáo dục phổ thông (GDPT) .

      2. Yêu cầu

       Phát triển CT giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh và theo các nguyên tắc sau:

      - Nâng cao được kết quả thực hiện mục tiêu giáo dục của CT GDPT hiện hành do Bộ GDĐT ban hành.

      - Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục.

      - Đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục trong mỗi năm học không ít hơn thời lượng quy định trong CT hiện hành.

      - Đảm bảo tính khả thi với quyết tâm cao, tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của GV nhà trường.

II. NỘI DUNG

          1. Triển khai nội dung công văn 294 ngày 27/7/2016 về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông của Phòng Giáo dục Đồng Hỷ

          2. Sinh hoạt tổ chuyên môn rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa, phân phối chương trình hiện hành, tài liệu trải nghiệm sáng tạo, nội dung của tập huấn 10 môn học trong hè để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường trong năm học 2017 - 2018.

             3. Cách thức để xây dựng

- Có thể điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học trong chương trình hiện hành (dạy học theo chủ đề) và xây dựng kế hoạch giáo dục mới ở từng môn học, hoạt động giáo dục.

- Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Đổi mới quản lý hoạt động dạy học, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả phát triển CT giáo dục nhà trường

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       Giáo viên bộ môn hoàn thành chương trình giáo dục bộ môn có phê duyệt của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng. Kế hoạch giáo dục (Chương trình giáo dục của nhà trường) phải được  phòng GD&ĐT phê duyệt  để chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm học 2017 - 2018.

        Nhà trường chỉ đạo giáo viên nghiêm túc thực hiện Kế hoạch giáo dục (Sau khi đã được cấp trên phê duyệt). Coi đây là căn cứ để kiểm tra đánh giá giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục của cấp học.

 

Nơi nhận:

- PGD (để b/c);

- Tổ CMtrường (để t/h);

- Lưu: CM.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Bảo Trâm

Tác giả: admin