Kiểm định chất lượng giáo dục là công tác vô cùng quan trọng, nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng môi trường giáo dục trong từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Khi triển khai công tác kiểm định toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH&THCS Hóa Trung đã nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Bộ, tiến hành thu thập minh chứng, viết phiếu mô tả từng tiêu chí, tiêu chuẩn. Quá trình tự đánh giá đảm bảo công khai, dân chủ; tự xem xét về hiện trạng và hiệu quả các hoạt động quản lý chất lượng của trường rất nghiêm túc, khách quan, thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong toàn bộ hoạt động quản lý chất lượng giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngày 18/01/2021 đồng chí Nguyễn Văn Hưng-phó giám đốc sở GD&ĐT cùng các đồng chí trong đoàn đã tiến hành kiểm tra bước 1. Qua công tác kiểm tra đồng chí đã chỉ ra những thiếu sót cho nhà trường để tiếp tục hoàn thiện công tác tự kiểm tra, đánh giá.