Ngày 13/3/2019 học sinh lớp 9 trường TH&THCS Hóa Trung được đồng chí Bí thư đoàn xã Hóa Trung Bùi Bé Song lên lớp học cảm tình Đoàn. Qua đó học sinh đã nhận thức được:

     Đoàn thật sự đóng vai trò là đội xung kích của Cách mạng Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn chính là môi trường thuận lợi để tôi và thanh niên chúng ta nói chung có điều kiện rèn luyện về đạo đức, chịu rèn ý chí và quyết tâm trong học tập.

     Căn c vào những điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các em thật sự muốn trở thành một đoàn viên tốt, phấn đấu rèn luyện không ngừng suốt đời cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại.

     Các em xin hứa sẽ nghiêm chỉnh thực hiện điều lệ đoàn luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Giúp đỡ mọi người luôn xứng đàng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam.