Để cung cấp một số kiến thức cơ bản nhằm đảm bảo phòng chống cháy nổ trên địa bàn,  liên đội TH&THCS Hóa Trung đã làm công tác tuyên truyền đến 100% CB, GV, NV và các em học sinh thực hiện tốt một số biện pháp phòng chống cháy nổ và ký cam kết chuẩn bị đón tế an toàn, vui vẻ, tiết kiệm…